ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરવામાં અને દબાવવામાં ઘણો ફેર છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરવામાં અનેદબાવવામાં ઘણો ફેર છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ગુસ્સામાં માણસ ન કરવાનું કંઈ પણ કરી બેસે…

જાત સાથે વાત કરવામાં આપણે કેટલું ધ્યાન રાખીએ છીએ? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

જાત સાથે વાત કરવામાં આપણેકેટલું ધ્યાન રાખીએ છીએ? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- આપણો પોતાની જાત સાથેનો સંવાદ પણ ઘટતો…

હવે તારી વાતોમાં પહેલાં જેવી આત્મીયતા વર્તાતી નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

હવે તારી વાતોમાં પહેલાંજેવી આત્મીયતા વર્તાતી નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ન તારી ન મારી નથી કોઈની પણ,સ્થિતિ સાવ…

તમને કેવી સફળતા ગમે? નિષ્ફળતા પહેલાંની કે પછીની? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને કેવી સફળતા ગમે?નિષ્ફળતા પહેલાંની કે પછીની? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- જિંદગીમાં સફળતા અને નિષ્ફળતાનું ચક્કર ચાલતું જ રહે…

એવું ન કર્યું હોત તો બહુ સારું થાત! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

એવું ન કર્યું હોતતો બહુ સારું થાત! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અજબ ચરાગ હૂં દિનરાત જલતા રહેતા હૂં,મૈં થક…