એ વ્યક્તિ ક્યાં હશે? એનું શું થયું હશે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

એ વ્યક્તિ ક્યાં હશે?એનું શું થયું હશે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કદી મહેનત કરી લઉં છું, કદી રાહત કરી…

તને તો મારી પોસ્ટને લાઇક કરવાની પરવા પણ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તને તો મારી પોસ્ટને લાઇકકરવાની પરવા પણ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જિંદગી નામે અહીં play store છે, તું…

આપણા ઘરમાં કેમ કોઈ હસતું નથી? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આપણા ઘરમાં કેમકોઈ હસતું નથી? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ડૂબી હૈ મેરી ઉંગલિયા ખુદ અપને લહૂ મેં,યે કાંચ કે…

માફ કરી કરીને આખરે કેટલી વાર માફ કરવું? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

માફ કરી કરીને આખરેકેટલી વાર માફ કરવું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ગણવું જ કાંઈ હોય તો થડકા ગણી બતાવ,તેં…

મેં જિંદગીમાં ક્યારેય સુખ જોયું જ નહીં! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મેં જિંદગીમાં ક્યારેયસુખ જોયું જ નહીં! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ થકના ભી લાઝમી થા કુછ કામ કરતે કરતે,કુછ ઔર…

તરડાઈ ગયેલા શ્વાસ સાથે જીવવાનો કોઈ અર્થ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તરડાઈ ગયેલા શ્વાસ સાથેજીવવાનો કોઈ અર્થ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બાગમાં ટહુકા છળે તો શું કરું? લાગણી ભડકે…

ખોટી રાડો પાડીને તું શું સાબિત કરવા માંગે છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ખોટી રાડો પાડીને તું શુંસાબિત કરવા માંગે છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એક માણસ નાતમાં સાચો પડે, એમને એમાંય…

કોણે શું કરવું જોઈએ એ તું નક્કી ન કરી શકે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોણે શું કરવું જોઈએ એતું નક્કી ન કરી શકે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જાત સાથે વાતમાં વીતી ગઈ, રાત…

ક્યારેક લાગે છે કે હું મારા સપનાની જિંદગી જીવું છું! -ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ક્યારેક લાગે છે કે હું મારાસપનાની જિંદગી જીવું છું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જિના મુશ્કિલ હૈ કિ આસાન જરા…

કોઈનું બૂરું થાય એમાં તું રાજી કેમ થાય છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોઈનું બૂરું થાય એમાંતું રાજી કેમ થાય છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ફૂલોં કી તરહ લબ ખોલ કભી, ખુશબૂ…