ચિંતન Talk – 6 : શું કરાય? શું ના કરાય?

ચિંતન Talk – 6 : શું કરાય? શું ના કરાય?

મારી અને હિતાંશ જૈન સાથે દર ગુરૂવારે માણો, ચિંતન Talk.

માંડીએ જાત સાથે વાત, કરીએ થોડો સંવાદ.

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *