ચિંતન Talk – 4 : નવી પેઢી

ચિંતન Talk – 4 : નવી પેઢી.

મારી અને હિતાંશ જૈન સાથે ચિંતન Talk.

માંડીએ જાત સાથે વાત, કરીએ થોડો સંવાદ.

#chintantalk #motivation #gujarat #gujarati #ahmedabad #life #newgeneration #relation #ku

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

%d bloggers like this: