ચિંતન Talk – 7 : માફી

ચિંતન Talk – 7 : માફી.

મારી અને હિતાંશ જૈન સાથે ચિંતન Talk.

માંડીએ જાત સાથે વાત, કરીએ થોડો સંવાદ.

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *