તુલસી ઇસ સંસાર મેં ભાતભાત કે રંગબેરંગી નોઇસ! : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તુલસી ઇસ સંસારમેં ભાત ભાત કે રંગબેરંગી નોઇસ! દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** આપણે જે સંગીત સાંભળીએ છીએ તેને અલગ…