ઉદાસ સ્વજનને સ્નેહની જરૂર હોય છે, શિખામણની નહીં! : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ઉદાસ સ્વજનને સ્નેહની જરૂર હોય છે, શિખામણની નહીં! દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણી વ્યક્તિના વર્તનમાં આવેલા ફેરફારને આપણે કેટલો સમજી શકીએ…