આવો મળીએ… વડોદરામાં.

આવો મળીએ…
વડોદરામાં યોજાયેલા નેશનલ બુક ફેરમાં
તા. 28 મે 16 ને શનિવારે સાંજે 6 થી 8
‘સાહિત્ય : કલ આજ ઔર કલ’
ચર્ચાસત્ર : ભાગ્યેશભાઇ જ્હા અને સોનલબેન પંડ્યા સાથે..
ઓપન ફોર ઓલ.
1

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *