યાદ રાખવું છે એ રહેતું નથી, ભૂલવું છે એ ભુલાતું નથી! ​- દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

યાદ રાખવું છે એ રહેતું નથી, ભૂલવું છે એ ભુલાતું નથી! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પરીક્ષાની મોસમ ચાલી રહી છે.…