રાતે અને દિવસે જન્મેલા લોકોમાં કંઈ ફેર હોય છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

રાતે અને દિવસે જન્મેલા લોકોમાં કંઈ ફેર હોય છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ તમારો જન્મ રાતના સમયે થયો હતો કે…