ચિંતન Talk – 5 : પેરેન્ટિંગ અને કરિયર

ચિંતન Talk – 5 : પેરેન્ટિંગ અને કરિયર

મારી અને હિતાંશ જૈન સાથે માણો ચિંતન Talk. દર ગુરૂવારે.

માંડીએ જાત સાથે વાત, કરીએ થોડો સંવાદ.

#chintantalk #motivation #ku #gujarat #gujarati #ahmedabad #relation #emotion #ju

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *