તું તારા મનમાં બધું ક્યાં સુધી ધરબી રાખીશ? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તું તારા મનમાં બધું ક્યાં સુધી ધરબી રાખીશ? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દયાળુએ દશા એવી કરી છે મારા જીવનની, નિખાલસ…