બહુ ગભરાવ નહીં, તમારી જાત સાથે પણ થોડાક દયાળુ બનો! : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

બહુ ગભરાવ નહીં, તમારી જાત સાથે પણ થોડાક દયાળુ બનો! દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** કોરોના વિશે દુનિયાના નિષ્ણાતો એવું કહે…