દરેક વાતમાં નસીબને દોષ દેવાનું બંધ કર! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

દરેક વાતમાં નસીબને દોષ દેવાનું બંધ કર! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પહલે ઇસ મેં ઇક અદા થી નાઝ થા…