હું જે કંઈ કરું છું તે બધું તારા માટે જ તો કરું છું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

હું જે કંઈ કરું છું તે બધું તારા માટે જ તો કરું છું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ડગમગે છે…