કોણ વધુ કેલરી બાળે છે, પુરુષો કે સ્ત્રીઓ? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોણ વધુ કેલરી બાળે છે, પુરુષો કે સ્ત્રીઓ? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણા દેશમાં હમણાં થયેલો એક સર્વે એવું કહે…