માંદા પડો ત્યારે પેશન્ટ તરીકે તમે કેવા હોવ છો? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

માંદા પડો ત્યારે પેશન્ટ તરીકે તમે કેવા હોવ છો? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ સામાન્ય બીમારી હોય તો પણ ઘણા લોકો…