પતિ, પત્ની, આર્થિક વ્યવહારઅને સંબંધોનું સત્ય-અસત્ય – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

પતિ, પત્ની, આર્થિક વ્યવહાર અને સંબંધોનું સત્ય-અસત્ય દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મારો પતિ મને આર્થિક વ્યવહારો વિશે કંઇ વાત કરતો…

એવા લોકોની સાથે રહે, જેની પાસેથી તને કંઈક શીખવા મળે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

એવા લોકોની સાથે રહે, જેની પાસેથી તને કંઈક શીખવા મળે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હાથમાં તો વેદ રાખો છો…