વડોદરામાં કાર્યક્રમ – ‘સાહિત્ય : કલ, આજ ઔર કલ’

વડોદરામાં યોજાયેલા નેશનલ બુક ફેરમાં ‘સાહિત્ય : કલ, આજ ઔર કલ’ વિષય પર ચર્ચાસત્ર યોજાયું. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના અધ્યક્ષ ભાગ્યેશ…