હળવાશ નહીં હોય તો જિંદગી ભારે જ લાગવાની! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

હળવાશ નહીં હોય તો જિંદગી ભારે જ લાગવાની! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઊગતો સૂર્ય છું ડૂબતી રાત છું, જીવતા…