એ થોડા દિવસોનો જ મહેમાન છે ચિંતનની પળે- કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પરાજય પામનારા, પૂછવું છે, વિજય મળવા છતાં હું કાં રડયો…