જિંદગીને પણ થાળે પડવા સમય જોઈતો હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

જિંદગીને પણ થાળે પડવા સમય જોઈતો હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દૃશ્ય હો જો ધૂંધળું તો ભાળવું કઈ…